სასწავლო პროცესი

Arrow Down Icon
Image

დაწყებითი სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ბუნებისმეტყველება
 • სამოქალაქო თავდაცვა
 • ჩვენი საქართველო
 • ინფორმატიკული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 • რუსული ენა
 • ინგლისური ენა
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართული ცეკვა
 • კატეხიზმო
 • ფიზიკური აღზრდა (სპორტი)
 • ფრანგული ენა

 

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  დასჭირდება;

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და აღზარდოს ეროვნულ ტრადიციებზე დაყრდნობით;

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური თუ სულიერი თვისებებისა თუ მიდრეკილებების გამოსავლენად და გასავითარებლად;

ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით.

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს საფუძვლები შემწყნარებელ (ტოლერანტ) მოქალაქედ ჩამოსაყალიბებლად.

გაიგე მეტი

Image

საბაზო სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლები
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • გერმანული ენა
 • სამოქალაქო განათლება
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართული ცეკვა
 • ფიზიკური აღზრდა (სპორტი)
 • ფრანგული ენა

 

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;  

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.

გაიგე მეტი

Image

საშუალო სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საქართველოს ისტორია
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • სამოქალაქო განათლება
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • გერმანული ენა
 • საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 
 • მულტიმედია და დიზაინი
 • სპორტი

 

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);

მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.

 

 

გაიგე მეტი

Image

კათედრები

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
 • უცხოური ენების კათედრა
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
 • მათემატიკისა და ტექნოლოგიების კათედრა
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა
 • ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

კათედრები აერთიანებს საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელს.

 

კათედრების ფუნქციებია:

საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების  კოორდინაცია;

კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება;

მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა;

რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისთვის   საჭირო წიგნების შესახებ;

რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა–სწავლების თანამედროვე  მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით;

შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი.

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე. კათედრის პირველ სხდომაზე, მოხდება ეროვნული სასწავლო გეგმის, საგნობრივი პროგრამებისა და შესაბამისად არჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების განხილვა. განიხილება ასევე თუ რა საჭიროებები ექნებათ მასწავლებლებს წლის განმავლობაში, რა პრობლემების გადაჭრა იქნება აუცილებელი, რა რესურსების გამოყენება იქნება საჭირო ეფექტურად სწავლებისათვის და ა.შ. 

გაიგე მეტი