დაწყებითი სკოლა

სასწავლო პროცესი

Arrow Down Icon

დაწყებითი სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ბუნებისმეტყველება
 • მე და საზოგადოება
 • ჩვენი საქართველო
 • ინფორმატიკული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 • რუსული ენა
 • ინგლისური ენა
 • ფრანგული ენა
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • მუსიკა
 • ჭადრაკი
 • კატეხიზმო
 • ფიზიკური აღზრდა (სპორტი)
 • ქართული ცეკვა
 • ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა

 

 

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  დასჭირდება;

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და აღზარდოს ეროვნულ ტრადიციებზე დაყრდნობით;

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური თუ სულიერი თვისებებისა თუ მიდრეკილებების გამოსავლენად და გასავითარებლად;

ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით.

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს საფუძვლები შემწყნარებელ (ტოლერანტ) მოქალაქედ ჩამოსაყალიბებლად.