კათედრები

სასწავლო პროცესი

Arrow Down Icon

კათედრები

  • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
  • უცხოური ენების კათედრა
  • საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
  • მათემატიკისა და ტექნოლოგიების კათედრა
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა
  • ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

კათედრები აერთიანებს საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელს.

 

კათედრების ფუნქციებია:

საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების  კოორდინაცია;

კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება;

მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა;

რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისთვის   საჭირო წიგნების შესახებ;

რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა–სწავლების თანამედროვე  მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით;

შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი.

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე. კათედრის პირველ სხდომაზე, მოხდება ეროვნული სასწავლო გეგმის, საგნობრივი პროგრამებისა და შესაბამისად არჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების განხილვა. განიხილება ასევე თუ რა საჭიროებები ექნებათ მასწავლებლებს წლის განმავლობაში, რა პრობლემების გადაჭრა იქნება აუცილებელი, რა რესურსების გამოყენება იქნება საჭირო ეფექტურად სწავლებისათვის და ა.შ.